Ułatwienia dostępu

RODO

Administratorem danych osobowych jest

Kaszubska Fundacja Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych „Podaruj Trochę Słońca”

Kontakt:

OREW Pierszczewo – BIURO

Pierszczewo 44
83-316 Gołubie
Biuro: kaszubskafundacja@interia.pl
tel.: +48 58 684 36 99

OREW Pierszczewo budynek w Sikorzynie

Sikorzyno, ul. Rodu Wybickich 87
83-316 Gołubie
tel.: +48 58 684 36 99

OREW Strzepcz

ul. Hieronima Derdowskiego 1
84-222 Strzepcz
tel.: +48 58 671 00 01

OREW Kielno
ul. Oliwska 41
84-208 Kielno
tel: 693-353-749

Inspektor ochrony danych

We wszystkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych, ma Pani/Pan prawo kontaktować się z naszym Inspektorem ochrony danych na adres mailowy: iodkaszubskafundacjahopowo@gmail.com

Odbiorcy danych

Odbiorcami danych są: podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa lub świadczące dla nas usługi na podstawie podpisanych umów.

Prawa osób

Macie Państwo prawo do: ochrony swoich danych osobowych, informacji, dostępu do nich, uzyskania ich kopii, sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania, powiadomienia o ich sprostowaniu, usunięciu lub ograniczeniu przetwarzania, niepodleganiu zautomatyzowanemu przetwarzaniu danych, kontaktu z IOD,  odszkodowania za szkodę majątkową lub niemajątkową oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl).

Ponadto, macie Państwo prawo do udzielenia i cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie oraz do usunięcia danych lub bycia zapomnianym (w zakresie danych przetwarzanych na podstawie zgody). Wycofać się ze zgody można w formie wysłania żądania na nasz adres e-mail lub adres pocztowy. Konsekwencją wycofania się ze zgody będzie brak możliwości przetwarzania przez nas tych danych.

*Skrót RODO odnosi się do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY WOBEC UCZNIA / WYCHOWANKA / OPIEKUNA PRAWNEGO

Cel przetwarzania

Dane będą przetwarzane w celu wczesnego wspomaganie rozwoju, realizacji wychowania przedszkolnego oraz obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, realizacji obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki.

W przypadku przetwarzania wizerunku celem przetwarzania jest promocja działań ośrodka/ fundacji.

Podstawa przetwarzania danych

Podstawą przetwarzania danych są przepisy prawa na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO* oraz art. 9 ust. 2  lit. b RODO), a w szczególności ustawa z dnia 14 grudnia 2016 – Prawo oświatowe (z późn. zm.),   ustawa z dnia    7 września 1991 roku o      systemie oświaty,  wraz z rozporządzeniami dotyczącymi Ośrodków Rewalidacyjno-       Edukacyjno-Wychowawczymi.

W przypadku dobrowolnego podania innych danych, niż wynikające z przepisów prawa, podstawą przetwarzania jest zgoda art. 6 ust. 1 lit. a) RODO*.

Obowiązek podania danych

Podanie danych jest wymogiem ustawowym, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie przepisów prawa.

Dane osobowe będą przechowywane zależnie od klasyfikacji maksymalnie przez 50 lat od dnia zakończenia nauki (arkusze ocen), przez okres 5 lat (dzienniki lekcyjne), dane kandydatów nieprzyjętych do szkoły / oddziału przedszkolnego przez okres roku od zakończenia naboru. Dłuższe przechowywanie danych osobowych jest możliwe również wówczas, gdy wymagają tego przepisy prawa.

Dane osobowe będą przechowywane zależnie od klasyfikacji maksymalnie przez 50 lat od dnia zakończenia nauki (arkusze ocen), przez okres 5 lat (dzienniki lekcyjne), dane kandydatów nieprzyjętych do szkoły / oddziału przedszkolnego przez okres roku od zakończenia naboru. Dłuższe przechowywanie danych osobowych jest możliwe również wówczas, gdy wymagają tego przepisy prawa.

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY WOBEC KANDYDATA DO PRACY

Cel przetwarzania
Pani/Pana dane będą w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia procesu rekrutacji na wolne stanowisko pracy.
Podstawa przetwarzania danych Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie: – art. 6 ust. 1 lit. b)  RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy w związku z art. 221 § 1 pkt. 4 – 6 Kodeksu Pracy – art. 6 ust. 1 lit. c) oraz art. 9 ust. 2 lit. b) RODO w związku  z ustawą z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy, ustawą z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela,  ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych – art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie tych danych osobowych – art. 9 ust. 2 lit. a) RODO – podanie szczególnych kategorii danych niewymaganych przepisami prawa – wymagane jest pisemne oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych dołączone do dokumentów kandydata. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Obowiązek podania danych Podanie danych jest wymogiem ustawowym, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie przepisów prawa.W przypadku dobrowolnego podania innych danych niż wynikające z przepisów prawa (np. numeru telefonu), podstawą przetwarzania jest zgoda, wyrażona przez świadome przekazanie nam tych danych.
Okres przechowywania danych Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres roku od dnia zakończenia procesu rekrutacji lub do dnia wycofania się ze zgody. Dokumentacja kandydata, który zostanie zatrudniony, zostanie dołączona do jego akt osobowych.

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY Dla osób korzystających ze Świadczeń socjalnych
w ramach ZFŚS oraz poręczycieli

Cel przetwarzania

Dane osobowe przetwarzane będą w celu  realizacji uprawnień do uzyskania świadczeń socjalnych przysługujących Pani/Panu w ramach Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Podstawa przetwarzania danych

Podstawą przetwarzania danych są przepisy prawa na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO* w związku z ustawą  z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych i Regulaminem Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych;  dotyczy  przetwarzania danych osobowych zwykłych, gdy jest ono niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na   administratorze, tj. finansowania działalności  socjalnej organizowanej na rzecz osób upoważnionych do korzystania z funduszu;

– art. 9 ust. 2 lit. b) RODO – związku  art.8 ust.1b  ustawy z dnia 4 marca 1994r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych; dotyczy przetwarzania danych osobowych „szczególnych kategorii”  (np. dane o zdrowiu),  gdy jest ono niezbędne  do wypełnienia obowiązków i wykonywania szczególnych  praw  przez administratora lub osobę, której dane dotyczą w dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej; 

– art. 6 ust. 1 lit. a) RODO  –  na podstawie zgody osoby, która wyraziła dobrowolne, konkretne, świadome i jednoznaczne okazanie woli w formie oświadczenia lub wyraźnego działania potwierdzającego, przyzwalającego na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych. Zgoda jest wymagana, gdy uprawnienie do przetwarzania danych osobowych nie wynika wprost z przepisów prawa.

Obowiązek podania danych

Podanie danych osobowych jest niezbędne do skorzystania ze świadczeń socjalnych z funduszu. Odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udzielenia tych świadczeń.

Okres przechowywania danych

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez 5 lat i 3 m-ce od zakończenia roku rozliczeniowego, w którym udzielono świadczenia oraz nastąpiła całkowita spłata pożyczki.

OSOBY UCZESTNICZĄCE W UROCZYSTOŚCIACH ORGANIZOWANYCH
PRZEZ FUNDACJĘ

Cel przetwarzania

Celem przetwarzania danych osobowych jest promocja uroczystości, wydarzeń kulturalnych, sportowych oraz innych organizowanych przez szkołę.

Podstawa przetwarzania danych

Państwa dane osobowe przetwarzamy na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO*), którą wyrazili Państwo dobrowolnie, poprzez świadome i jednoznaczne okazanie woli w formie oświadczenia lub wyraźnego działania potwierdzającego, przyzwalającego na przetwarzanie danych osobowych. Podstawą przetwarzania jest również prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Obowiązek podania danych

Podanie danych jest dobrowolne.

Okres przechowywania danych

Dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania przez Państwa zgody lub zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania.

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY OSÓB, KTÓRYCH DANE ZBIERAMY 
W KORESPONDENCJI

Cel przetwarzania

Celem przetwarzania danych osobowych jest rozpatrzenia złożonego wniosku/ podania.

Podstawa przetwarzania danych

Podstawą przetwarzania danych są przepisy prawa na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO* w związku z ustawą z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawą z dnia 17 lutego 2005 roku o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

Obowiązek podania danych

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej niepodanie danych uniemożliwi rozpatrzenie wniosku/ podania.

Okres przechowywania danych

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat licząc od dnia rozpatrzenia wniosku/ podania w celach archiwalnych lub zabezpieczenia ewentualnych roszczeń. Korespondencja, która nie będzie wymagała przechowywania będzie usuwana na bieżąco.

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY DLA OSÓB, KTÓRYCH DANE ZBIERAMY ZA POŚREDNICTWEM FACEBOOKA

Cel przetwarzania 

Celem przetwarzania Państwa danych osobowych jest prowadzenie komunikacji z użytkownikami oraz gromadzenie i przekazywanie portalowi społecznościowemu danych użytkowników tego portalu w celu tworzenia statystyk oglądalności strony Administratora na portalu społecznościowym. Dane te pozwolą nam ulepszać naszą stronę dla zwiększania jej popularności. 

Podstawa przetwarzania danych 

Państwa dane osobowe przetwarzamy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO* lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO (np. jeśli w wiadomości przekazywane są dane szczególnych kategorii) – zgody wyrażonej przez kliknięcie przycisku „Lubię to” lub „Obserwuj” na stronie Administratora w portalu społecznościowym lub poprzez wysłanie wiadomości. 

Okres przechowywania danych 

Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu określonego na stronach Facebooka:

 https://www.facebook.com/policy.php  w sekcji: Zachowywanie danych, dezaktywacja i usunięcie konta. 

Odbiorcy danych 

Odbiorcami Państwa danych osobowych jest portal społecznościowy, na którym mamy konto ośrodka (Facebook) oraz podmioty uprawnione do ujawnienia im danych na mocy przepisów prawa. Są nimi również podmioty, które świadczą nam usługi na podstawie podpisanych umów.  

Przekazywanie danych do państw trzecich i organizacji międzynarodowych  Państwa dane osobowe mogą być przekazywane do Państw trzecich, takich jak Stany Zjednoczone oraz inne kraje, w których dostępny jest Facebook. Podmiot zgodnie deklaruje wykorzystanie typowych klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską i opieranie się na decyzjach Komisji Europejskiej stwierdzających odpowiedni stopień ochrony danych w odniesieniu do określonych krajów, do których dane mogą być przekazywane. Więcej informacji można uzyskać na stronie portalu społecznościowego https://www.facebook.com/policy.php. 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
w związku z pandemią covid-19

Cel przetwarzania

Celem przetwarzania danych osobowych jest przeciwdziałanie skutkom pandemii COVID-19.

Podstawa przetwarzania danych

Podstawą przetwarzania danych są przepisy prawa na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO*  w związku z ustawą z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz art. 6 ust.1 lit. e) RODO i art. 9 ust. 2 lit. i) RODO.

Obowiązek podania danych

Podanie danych jest obowiązkowe, gdyż przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO oraz jest konieczne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi  – art. 6 ust.1 lit. e) RODO, w przypadku przetwarzania danych osobowych szczególnej kategorii jest niezbędne ze względów związanych z interesem publicznym w dziedzinie zdrowia publicznego, takich jak ochrona przed poważnymi transgranicznymi zagrożeniami zdrowotnymi –  art. 9 ust. 2 lit. i) RODO.

Okres przechowywania danych

Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do działań związanych z przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Odbiorcy danych

Odbiorcami danych są: podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa lub świadczące dla nas usługi na podstawie podpisanych umów.  

Prawa osób Macie Państwo prawo do: ochrony swoich danych osobowych, informacji, dostępu do nich, uzyskania ich kopii, sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania, powiadomienia o ich sprostowaniu, usunięciu lub ograniczeniu przetwarzania, do sprzeciwu wobec przetwarzania, niepodleganiu zautomatyzowanemu przetwarzaniu danych, kontaktu z IOD,  odszkodowania za szkodę majątkową lub niemajątkową oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl).