Ułatwienia dostępu

OREW Kielno

Ośrodek Rehabilitacyjno Edukacyjno Wychowawczy

Kaszubska Fundacja Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych „Podaruj trochę słońca” na początku grudnia 2021 r. otworzyła: Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Kielnie.

OREW jest specjalistyczną placówką oświatową, przeznaczony dla dzieci i młodzieży  z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym ze sprzężeniem oraz dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim w wieku od 3r.ż. do 25 lat, również obejmujemy opieką dzieci z Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka od momentu wykrycia niepełnosprawności do momentu podjęcia edukacji szkolnej.

Odtwórz wideo

OREW prowadzi swoją działalność edukacyjną w budynku Gminy Szemud „Ośrodek Rehabilitacji” przy ulicy Oliwskiej 41 w Kielnie jest to trzeci OREW który prowadzi KFRON „Podaruj trochę słońca”. Ośrodek prowadzi specjalistyczne zajęcia dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością. Pozostałe Ośrodki mieszczą się w Pierszczewie, Sikorzynie, Strzepczu.

Pierwsze zajęcia dla naszych podopiecznych w nowym budynku w Kielnie rozpoczęły się z początkiem stycznia 2022 r. Od tego momentu cały czas Ośrodek się rozwija. 

Prowadzimy zajęcia tak, aby były interesujące, rozwijające i z korzyścią dla każdego biorącego w nich udział podopiecznego. Diagnozujemy stan wychowanka i dostosowujemy metody do jego potrzeb i indywidualnych możliwości psycho-ruchowych. Dodatkowo, w procesie edukacyjnym wykorzystuje się nowoczesne metody kształcenia, dzięki którym wszechstronnie usprawnia się dziecko i umożliwia mu wsparcie funkcjonowania na wielu codziennych płaszczyznach, przygotowując do życia w społeczeństwie. Dla każdego z podopiecznych przygotowujemy indywidualny program zgodnie z posiadanym orzeczeniem z Poradni Psychologiczno Pedagogicznej. 

U nas wychowankowie realizują :

Tworzymy małe grupy, aby móc pracować efektywnie. Zapewniamy ciekawe zajęcia zgodnie z podstawą programową.

Zajęcia obejmują :

Budowanie systemów komunikacji to podstawa do dalszego rozwoju.

Zajęcia z użyciem narzędzi multimedialnych: Tablety z oprogramowaniem do komunikacji, tablice multimedialne, symbole PCS, Makaton to jedne z kilku metod do tworzenia komunikacji wspomagającej na których się opieramy.

Zajęcia z udziałem zwierząt

Zajęcia z Alpakami i Lamami. Zwierzęta działają na każdego z nas bardzo uspokajająco i rozluźniająco  ponieważ  przyjmują nas bezkrytycznie takimi jakimi jesteśmy. Nie mówią schudnij, przytyj, jaki jesteś dziwny, jak śmiesznie się poruszasz. Jest to bardzo ważny czynnik w procesie terapii osób niepełnosprawnych, chorych, starszych, pomaga on zaakceptować ich takimi jakimi są. Zwierzęta zachowują się w sposób naturalny, nie rozmyślają co kto o mnie pomyśli, jak mnie widzą inni, z tą osobą porozmawiam a z tą nie co pozwala osobom niepełnosprawnym, chorym czy starszym również zachowywać się w sposób naturalny i spontaniczny bez głębszego zastanawiania się nad reakcją. Kolejnym pozytywnym efektem zajęć z udziałem zwierząt jest radość jaką czerpie z nich osoba chora. Zwierzęta są źródłem dobrego humoru, śmiechu i zabawy.

Zajęcia z udziałem zwierząt pozwalają na rozwój różnych aspektów z danych sfer:

Wycieczki wzbudza wśród jej uczestników pragnienie przeżycia przygody i spotkania z czymś nowym. Dostarcza wrażeń i wzruszeń, a jednocześnie staje się doskonałą konfrontacją książkowej wiedzy z otaczającą dziecko rzeczywistością.

Udział w sztukach teatralnych odgrywa dużą rolę w rozwijaniu zdolności myślenia i mowy, a także twórczej wyobraźni i fantazji. Uczą dzieci samokontroli i współdziałania. Pozwalają im pogłębić swoje doświadczenia, dostrzec własne umiejętności i możliwości.

Zajęcia na basenie  wspomagają regulować metabolizm, napięcie mięśni i poprawiać siłę serca i płuc. Zajęcia na basenie z dziećmi to świetny sposób, aby pomóc w rozwoju fizycznym dziecka, jednocześnie ćwicząc samodzielnie.

Fizjoterapia pomaga zminimalizować lub spowolnić proces niepełnosprawność. W naszej placówce prowadzi się rehabilitację metodami: NDT Bobath, Bowena, wg. Dr. Swietłany Masgutowej i innymi. Zajęcia z fizjoterapii w sali rehabilitacji odbywają się zgodnie z indywidualnymi planami usprawniania, dostosowane są do różnego rodzaju zaburzeń i schorzeń. Ćwiczenia mają działanie rozluźniające, aktywizują, zmniejszają napięcie mięśni i utrzymują prawidłowe zakresy ruchów. Dzięki nim dążymy do polepszenia stanu funkcjonalnego i przeciwdziałamy regresji.  Dzieci w  Ośrodku korzystają z intensywnej rehabilitacji, w tym:

Psycholog w OREW

Praca psychologa w OREW obejmuje działania ukierunkowane na pomoc dzieciom i młodzieży, pracę z rodzicami oraz współpracę ze specjalistami w ramach zespołu terapeutycznego.

Zajęcia psychologiczne mają charakter spotkań indywidualnych oraz grupowych. Forma zajęć uzależniona jest od uprzednio dokonanej diagnozy możliwości i potrzeb rozwojowych dzieci ze szczególnym uwzględnieniem posiadanych kompetencji społecznych (m.in. umiejętności nawiązywania kontaktu, zdolności do współpracy z rówieśnikiem, empatii). Zajęcia psychologiczne są okazją do wnikliwego rozpoznania zainteresowań, upodobań, preferencji dzieci, zdefiniowania ich atutów i umiejętności, dzięki którym mogą odnosić sukcesy. Podstawą relacji między dzieckiem i terapeutą jest dobry kontakt, umiejętność odczytywania jego niewerbalnych komunikatów oraz poszukiwanie możliwych powiązań między zachowaniem dziecka, a przeżywanymi przez niego emocjami. 

Zadaniem terapii psychologicznej jest wspieranie rozwoju osobowości, które, z uwagi na niepełnosprawność wychowanka i wynikające z niej ograniczenia w poznawaniu otoczenia i nabywaniu doświadczeń, bywa istotnie zablokowane. Duży nacisk kładziemy na wyzwalanie u dzieci autonomii poprzez rozwijanie umiejętności dokonywania samodzielnych wyborów, jak również motywowanie wychowanków do podejmowania nowych zadań, wyzwań, sprzyjających rozwijaniu poczucia wiary we własne możliwości, pewności siebie, stanowczości w działaniu, sprawności i poczucia kontroli nad otoczeniem, a także szeregu cech i umiejętności, które pozwolą na pełny rozwój potencjał dziecka, czerpanie satysfakcji z własnej aktywności i niezależności oraz nawiązywanie pozytywnych relacji interpersonalnych z terapeutami i rówieśnikami. 

Psychologiczne zajęcia terapeutyczne są ukierunkowane na realizację m.in. następujących celów:

Metody pracy

Podstawą pracy z dzieckiem niepełnosprawnym jest zabawa – jako najbardziej naturalny sposób uczenia się; zarówno zabawa ukierunkowana, jak i spontaniczna. Prowadząc zajęcia korzystamy z różnorodnych metod, dostosowując je do możliwości i indywidualnych potrzeb każdego z uczniów. Stosujemy następujące metody pracy:

Logopeda w OREW

Prowadzone w OREW zajęcia logopedyczne mają na celu pogłębienie oddechu, wzmacnianie siły głosu, usprawnianie artykulatorów, rozwijanie słownika biernego, stymulację mowy czynnej, rozwijanie wrażliwości słuchowej, usprawnianie słuchu fonemowego i fonetycznego, doskonalenie percepcji słuchowo-wzrokowej, słuchowo-dotykowej, regulację napięcia mięśniowego obszaru twarzowego, poprawę funkcji pokarmowych (połykanie, gryzienie, żucie), kształtowanie umiejętności komunikacji z otoczeniem.

Wychowankowie naszego ośrodka mają możliwość korzystania z logopedycznych i edukacyjnych programów komputerowych. W czasie terapii wykorzystuję nowoczesne akcesoria logopedyczne (wibratory logopedyczne, szpatułki, gryzaki i inne) oraz urządzenia oparte na nowoczesnych technologiach komputerowych (m.in. komunikatory, specjalistyczne myszki i inne). Stosujemy specjalistyczne narzędzia do karmienia i zaburzeń połykania (kubeczki, łyżeczki, tubki żuchwowe , tuby do nauki zamykania żuchwy). 

Wsparcie logopedyczno-pedagogicznego, które obejmuje: 

Metody pracy

Współpraca z rodzicami

Ważną sprawą we wspomaganiu dziecka niepełnosprawnego w osiąganiu istotnych dla jego rozwoju umiejętności jest współpraca z rodzicami. Zajmujemy się takimi problemami jak:

Współpraca z zespołem terapeutycznym

Współpraca z terapeutami innych specjalności oraz wszystkimi osobami, zajmującymi się dzieckiem odbywa się w ramach spotkań zespołu terapeutycznego i polega na wymianie informacji i spostrzeżeń na temat funkcjonowania wychowanka w różnych sytuacjach w domu i ośrodku, udzielaniu pomocy w rozumieniu, interpretowaniu i radzeniu sobie z trudnymi zachowaniami przejawianymi przez dzieci oraz uczestniczeniu w konstruowaniu, realizacji i ewaluacji indywidualnych programów edukacyjnych.

KFRON „Podaruj trochę słońca”  zatrudnia wielu specjalistów, nauczycieli – terapeutów, rehabilitantów, logopedów, psychologów i dużą uwagę przywiązuje do ich kształcenia w zakresie wysokospecjalistycznych technologii multimedialnych. Ośrodek cały czas się rozwija i kształci kadrę, abyśmy mogli być na bieżąco z jak najnowocześniejszym sprzętem czy też oprogramowaniem do tworzenia między innymi komunikacji wspomagającej (AAC).

Przerwy od zajęć dydaktycznych dla wychowanków nie zawsze oznaczają czasem wolny dla specjalistów. W tych okresach kadra kształci się pod kątem artystycznym, terapeutycznym, budowania sposobów komunikacji. Fundacja organizuje spotkania z specjalistami wychodząc na przeciw potrzebom rodziców podopiecznych. Kładziony jest też nacisk na wielowymiarową współpracę rodziny wychowanka z ośrodkiem i zatrudnionymi w nim specjalistami. Rodzinie zapewnia się profesjonalne wsparcie, jeśli np. występują trudności wychowawcze. Pomaga jej się też przy okazji kontaktów z innymi placówkami, ze służbą zdrowia, poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, etc. 

Odbyły się spotkania między innymi:

Nasze Ośrodki wyposażone są w wysokiej jakości sprzęty wspomagające rehabilitację, komunikację, naukę i codzienne funkcjonowanie podopiecznych. Wychowankowie mają możliwości korzystania tabletu, komputera – ze specjalistycznym oprogramowaniem, co ułatwia im budowanie komunikacji. 

Fundacja dba nie tylko o rozwój intelektualny i ruchowy wychowanków OREW, ale również wyszła z inicjatywą pomocy mieszkańcom  Gminy Szemud czego odpowiedzią jest realizacja projektów.

W marcu 2022 r. rozpoczęliśmy projekt „Zdrowy kręgosłup”, środki na realizację tego projektu pozyskaliśmy z Urzędu Gminy Szemud. 

Grupą docelową było 10 osób 60+ zamieszkujących na terenie gminy Szemud. Uczestnicy chętnie i systematycznie brali udział zarówno w zajęciach gimnastycznych jak i w zajęciach z hydroterapii. Celem głównym tych zajęć było zmniejszenie dolegliwości bólowych kręgosłupa poprzez korekcję postawy ciała, wzmocnienie mięśni posturalnych oraz mięśni brzucha, a także nauka prawidłowego oddychania, wstawania z różnych pozycji oraz nauka prawidłowego podnoszenia przedmiotów. Podczas zajęć z hydroterapii uczestnicy korzystali z hydromasażu w wannie specjalistycznej, które miało działanie rozluźniające oraz zmniejszające napięcie mięśni, a także działanie kojące, uspokajające oraz regenerujące układ nerwowy wpływając na poprawę czucia powierzchownego oraz głębokiego.

Projekt cieszył się dużym zainteresowaniem, więc w roku 2023 ponownie złożyliśmy wniosek do Urzędu Gminy Szemud o realizację zajęć dla grupy wiekowej 55+ “Aktywnie po zdrowie”

Grupą docelową będą mieszkańcy Gminy Szemud, liczyć będzie 30 osób. Oprócz ćwiczeń fizycznych, specjalista będzie udzielał beneficjentom licznych porad dotyczących poprawy funkcjonowania w życiu codziennym oraz codziennych czynnościach – poprawiając tym samym komfort życia – zarówno psychiczny jak i fizyczny. Aktywność fizyczna jaką chcemy zaproponować wpłynie na wszystkie układy w organizmie człowieka, poprawi wydolność krążeniowo-oddechową, przemianę materii, koordynację ruchową jak i na poprawę stanu psychicznego człowieka. 

Facebook