RODO

Administratorem danych osobowych jest Kaszubska Fundacja Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych „Podaruj Trochę Słońca”, Starkowa Huta 35  83-312 Hopowo.


Obowiązek informacyjny wobec dziecka/rodzica/opiekuna prawnego
Dane będą przetwarzane w celu wczesnego wspomaganie rozwoju, realizacji wychowania przedszkolnego oraz obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, realizacji obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki. Podstawą przetwarzania są przepisy prawa, a w szczególności ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty, Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania zajęć rewalidacyjno – wychowawczych dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim; Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. W sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym, Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 marca 2005 r. w sprawie ramowych statutów placówek publicznych; Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach, Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci. W przypadku dobrowolnego podania innych danych, niż wynikające z przepisów prawa podstawą przetwarzania jest zgoda.Dane osobowe dziecka/rodzica/opiekuna prawnego udostępniane są podmiotom, którym należy udostępnić dane osobowe na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom wskazanym przez opiekunów prawnych. Dane osobowe będą przetwarzane, w tym przechowywane przez 50 lat od dnia zakończenia nauki. Podanie danych osobowych wynikających z przepisu prawa jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe. Niepodanie tych danych spowoduje brak możliwości realizacji celu, w jakim zostały zebrane. Osoba, której dane dotyczą ma prawo żądać od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania oraz prawo do ograniczenia przetwarzania. W odniesieniu do danych przetwarzanych na podstawie zgody pracownik ma ponadto prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, a także ma prawo do przenoszenia danych. Wycofanie zgody należy złożyć w formie wniosku drogą pisemną na adres korespondencyjny Administratora lub drogą mailową. Konsekwencją wycofania zgody będzie brak możliwości przetwarzania danych innych niż wynikających z przepisów prawa.Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Inspektorem ochrony danych jest Grażyna Kawczyńska, z którym można skontaktować się pisząc na adres e-mail iodkaszubskafundacja@gmail.com.


Obowiązek informacyjny wobec pracownika
Pracownik ma prawo żądać od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania oraz prawo do ograniczenia przetwarzania.W odniesieniu do danych przetwarzanych na podstawie zgody pracownik ma ponadto prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, a także ma prawo do przenoszenia danych. Wycofanie zgody należy złożyć w formie wniosku drogą pisemną na adres korespondencyjny Administratora lub drogą mailową. Konsekwencją wycofania zgody będzie brak możliwości przetwarzania danych innych niż wynikających z przepisów prawa.Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).Podanie danych osobowych wynikających z przepisu prawa jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe. Niepodanie tych danych spowoduje brak możliwości realizacji zadań pracodawcy.

Obowiązek informacyjny wobec kandydata do pracy
Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia procesu rekrutacji.  Podstawą przetwarzania danych są przepisy prawa, a w szczególności ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy. W przypadku dobrowolnego podania innych danych, niż wynikające z przepisów prawa podstawą przetwarzania jest zgoda kandydata do pracy. Podanie danych osobowych wynikających z przepisu prawa jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe. Niepodanie tych danych spowoduje brak możliwości udziału w procesie rekrutacji. Złożenie aplikacji traktowane jest jako wyraźne działanie potwierdzające, że kandydat do pracy przyzwala na przetwarzanie dotyczących go danych osobowych, podanych przez niego dobrowolnie i nie wynikających z przepisu prawa. Dane osobowe będą przechowywane przez 3 miesiące od dnia rozstrzygnięcia procesu rekrutacji. Kandydat do pracy ma prawo dostępu do dotyczących go danych osobowych, ich sprostowania i uzupełnienia, ograniczenia przetwarzania oraz usunięcia. W odniesieniu do danych przetwarzanych na podstawie zgody kandydat do pracy ma ponadto prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, a także ma prawo do przenoszenia danych. Konsekwencją wycofania zgody będzie brak możliwości przetwarzania danych innych niż wynikających z przepisów prawa. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Obowiązek informacyjny wobec zleceniobiorcy
Celem i podstawą przetwarzania danych jest realizacja umowy lub podjęcie działań przed zawarciem umowy.Odbiorcami danych osobowych są podmioty, którym należy udostępnić dane osobowe zleceniobiorcy na podstawie przepisów prawa (np. Urząd Skarbowy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych), podmioty przetwarzające dane osobowe w ramach świadczenia usług dla administratora (np. podmioty świadczące usługi IT, specjalista ds. BHP) oraz banki i inne podmioty na wniosek zleceniobiorcy.Dane osobowe będą przechowywane przez 6 lat od dnia rozwiązania umowy lub od dnia jej wygaśnięcia. W przypadku odprowadzania składek do ZUS, okres przechowywania wynosi 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym umowa uległa rozwiązaniu lub wygasła, chyba że przepisy przewidują dłuższy okres przechowywania tej dokumentacji. Zleceniobiorca ma prawo żądać od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do usunięcia oraz prawo do przenoszenia danych osobowych.W odniesieniu do danych przetwarzanych na podstawie zgody zleceniobiorca ma ponadto prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wycofanie się ze zgody należy złożyć w formie wniosku drogą pisemną. Konsekwencją wycofania zgody będzie brak możliwości przetwarzania danych innych niż wynikających z przepisów prawa.Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest warunkiem zawarcia umowy. Niepodanie danych uniemożliwi zawarcie i realizację umowy.